سی مین کنفرانس مهندسی برق ایران

عنوان تاریخ
:. مهلت دریافت مقالات کامل 1400/09/15 6 روز
:. اعلام نتایج داوری 1400/11/15 66 روز
:. مهلت دریافت نسخه نهایی مقاله و ویدو 1400/12/15 96 روز
وضعیت : فعال

بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

عنوان تاریخ
:. مهلت دریافت مقالات کامل 1399/11/01
:. اعلام نتایج داوری 1399/12/22
:. مهلت دریافت نسخه نهایی مقاله و ویدو 1400/01/27
وضعیت : پایان یافته